Regulamin

 Regulamin VII Pieszego Maratonu Niepodległości

Pieszy Maraton Niepodległości, zwany dalej maratonem,  przeznaczony jest dla amatorów turystyki pieszej o dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Stopień trudności w orientacji w terenie jest niski i nie powinien sprawić kłopotu nawet niedoświadczonym wędrowcom. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 16 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych marszów. Młodzież w wieku 16 - 17 lat może wziąć udział w maratonie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.

 1. Organizatorem maratonu jest: - ZHP XV Błękitny Szczep Drużyn Środowiskowych w Radomsku
 2. Termin maratonu: 3 – 4 listopada 2018r. Szczegółowy harmonogram maratonu organizator przedstawi po zamknięciu listy zawodników.
 3. Trasa maratonu Radomsko - Sucha Wieś – Ojrzeń – Ewina - Mała Wieś – Nurek -Kozie Pole – Łazów - Wola Życińska – Krzętów - Stanica Harcerska w Białym Brzegu ( 50km) – Krzętów - Wola Życińska – Łazów – Kozie Pole – Nurek - Mała Wieś ( 75km) – Ewina – Włynice – Ojrzeń – Sucha Wieś – Radomsko ( 100km)
 4. Celem maratonu jest:
 • upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległości.
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej.
 • propagowanie aktywnego wypoczynku.
 1. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest:

a. Ukończone najpóźniej w dniu rozpoczęcia maratonu 16 lat (w przypadku osób nieletnich warunkiem zapisu na listę uczestników jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na formularzu zgłoszeniowym)

b. Dokonanie opłaty startowej w wysokości:

             - członkowie ZHP posiadający aktualnie opłaconą składkę członkowską - 30 zł,  

             - pozostali uczestnicy - 40 zł

w biurze Komendy Hufca ZHP w Radomsku ( lub przelewem na konto KH Radomsko  82 8980 0009 2001 0076 9718 0005 z dopiskiem "MARATON NIEPODLEGŁOŚCI - imię i nazwisko uczestnika"),

c) Dostarczenie karty zgłoszeniowej (stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu - zakładka do pobrania) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty do godz. 24.00 dnia 05.10.2018 roku drogą elektroniczną (na adres e-mail: pieszy.maraton@gmail.com) lub osobiście (do dnia 05.10.2018r. do godz. 15.00) do biura Komendy Hufca ZHP w Radomsku ( Radomsko ul. Bugaj 3). W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną oryginał karty zgłoszeniowej uczestnik maratonu zobowiązany jest dostarczyć organizatorom przed startem maratonu.

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w maratonie (przed dniem 26.10.2018r) organizator dokona zwrotu opłaty startowej w wysokości 1/3 opłaty, po tym terminie organizator nie dokonuje zwrotu

7. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zawodników przed terminem wskazanym w pkt 5 „c” w przypadku dużej ilości zgłoszeń - informacja taka zostanie przekazana na stronie com/maraton100 i www.maratonniepodleglosci.pl

8. Założenia podstawowe

a) Maraton odbywa się na trzech dystansach: 50, 75 i 100 km bez względu na warunki atmosferyczne,

b) Maksymalny limit czasu na przejście poszczególnych dystansów wynosi:

-12 godzin dla 50 km

-18 godzin dla 75 km

-24 godziny dla 100 km

c) Za ukończenie maratonu uważa się przejście w wyznaczonym czasie dystansu o długości co najmniej 50 km.

9. Obowiązkiem uczestnika jest:

 • zgłosić swą obecność na starcie,
 • iść wyznaczoną trasą,
 • zawiadomić telefonicznie (lub w inny dostępny sposób np.: na punkcie kontrolnym) organizatorów maratonu o zejściu z trasy lub rezygnacji z udziału w maratonie w trakcie jego trwania
 • uzyskać potwierdzenia przejścia na punktach kontrolnych na trasie w godzinach  ich otwarcia i metach poszczególnych dystansów (punkty kontrolne dopasowane są tylko do marszu)
 • udzielić pomocy innym uczestnikom maratonu w przypadku zaistnienia zagrożenia   dla ich zdrowia lub życia,
 • zapewnienie sobie na całej trasie niezbędną żywność, napoje (dopuszcza się uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach) i niezbędny ekwipunek.  Za niezbędny ekwipunek uważa się: apteczkę pierwszej pomocy z podstawowym wyposażeniem umożliwiającym udzielenie samopomocy lub pomocy innym uczestnikom maratonu, latarkę, elementy odblaskowe, telefon komórkowy. Zaleca się posiadanie: termoizolacyjnego koca ratunkowego (folia NRC),  nieprzemakalnego etui na telefon oraz chemicznych ogrzewaczy, odzieży przeciwdeszczowej, kompasu itp.),
 • przestrzegać przepisów ochrony przyrody, przeciwpożarowych oraz przepisów ruchu drogowego (czasie poruszania się po drogach publicznych), w trakcie poruszania się po drogach publicznych po zapadnięciu zmroku (lub w warunkach ograniczonej widoczności) posiadać w widocznym miejscu elementy odblaskowe

10. Uczestnikom zabrania się:

 • korzystania z jakichkolwiek środków lokomocji oraz łyżworolek, nart, wrotek, itp.
 • pokonywania trasy w towarzystwie osób trzecich wyposażonych w środki lokomocji,
 • zabierania na trasę osób w wieku poniżej 16 lat.

11. Uczestnikowi maratonu nie zalicza się tych odcinków trasy, na których nastąpiło opuszczenie punktu kontrolnego, skrócenie trasy, lub niezastosowanie się do punktu 10.

12. Uczestnikom Maratonu, którzy ukończą dystans 50, 75 lub 100 km zostaną przyznane pamiątkowe dyplomy, koszulki i medale.

 

13. Organizator zapewnia uczestnikom maratonu:

 • a) transport z punktów stanowiących mety poszczególnych dystansów do m. Radomsko.
 • b) ciepłe napoje (herbata, kawa) lub wrzątek do przygotowania posiłku na wyznaczonych punktach kontrolnych
 • c) ciepły posiłek na 50 kilometrze trasy w dniu 3 listopada w godzinach 17 - 21
 • d) mapę z trasą maratonu.
 • e) na trasie maratonu będzie poruszał się samochód obsługi z ratownikiem medycznym.
 • f ) Organizator nie przygotowuje trasy dla osób biegających i nie będą one klasyfikowane.
 • g) Organizacja punktów kontrolnych oraz mety poszczególnych dystansów przygotowana  jest pod kątem uczestników pokonujących trasę marszem z prędkością ok. 4,2 – 6 km/h.

14. Organizator maratonu nie ponosi odpowiedzialności szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz szkód wyrządzonych przez uczestników wobec osób trzecich.

15. Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.

16. Uczestnicy Maratonu powinni posiadać ubezpieczenie od NNW. W razie wypadku uczestnik zrzeka się dochodzenia odszkodowania i/lub roszczeń od organizatora.

17. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie medali odbędzie się 4 listopada 2018 roku o godz. 12.00 przy Pomniku Nieznanego Żołnierza (ul. Narutowicza przy Urzędzie Stanu Cywilnego). Nieodebrane dyplomy odbierać będzie można do końca miesiąca listopada 2018 roku w biurze Komendy Hufca ZHP w Radomsku). Na prośbę uczestnika mogą być również przesłane pocztą.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w terminie do dnia rozpoczęcia maratonu, o czym zobowiązuje się powiadomić uczestników.

19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sytuacji nieuregulowanej niniejszym regulaminem zaleca się korzystać z przepisów prawa oraz zdrowego rozsądku.

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą w Łodzi (ZHP Chorągiew Łódzka), pod adresem ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS: 0000283814, NIP: 727-012-60-45, REGON: 100376446, tel. 501-899-336, e-mail: biuro@lodzka.zhp.pl

2) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) w celu organizacji i promocji VII Maratonu Niepodległości;

4)    w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2,  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych.

5)    dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 2;

6)    ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7)    ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w VII Maratonie Niepodległości.

Pełna klauzula znajduje się na stronie: http://lodzka.zhp.pl/klauzula-informacyjna-rodo-zhp-choragiew-lodzka/

 

Dane Kontaktowe:

- XV Błękitny Szczep Drużyn Środowiskowych w Radomsku (tel. 725 853 390)